ข้อดีการเลี้ยงปลากินพืชแบบผสมผสานมีอะไรบ้าง


ข้อดีการเลี้ยงปลากินพืชแบบผสมผสานมีอะไรบ้าง

ข้อดีการเลี้ยงปลากินพืชแบบผสมผสานมีอะไรบ้าง

 

ข้อดีการเลี้ยงปลากินพืชแบบผสมผสาน

  • มีปลาหลายชนิดเลือกบริโภคและจำหน่ายได้
  • มีการใช้ประโยชน์จากอาหารภายในบ่อเลี้ยงเต็มที่ เป็นการลดต้นทุนการผลิต
  • ลดความเสี่ยงในเรื่องราคาสัตว์น้ำไม่คงที่
  • ใช้พื้นที่บ่อได้เต็มศักยภาพการผลิต
  • สามารถใช้อาหารแบบพื้นบ้านและอาหารจากพืชในท้องถิ่นมาประยุกต์และแปรรูปเป็นอาหารสัตว์น้ำได้
  • ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อยสามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพได้เพาะต้นทุนต่ำ
  • เพิ่มรายได้และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ